cordel kalkulasjon bygg

Kalkulasjon bygg

Kalkulasjon av et bygg- og anleggsprosjekt krever arbeid og kunnskap, og kan være forskjellen på om jobben gir fortjeneste eller tap. Mangel på oversikt og unøyaktighet økonomisk fører med seg frustrasjon både for kunden og deg som håndverker. Vi ser på viktigheten av å kalkulere, metoder og hvordan man kan oppnå god kalkulasjon av prosjekter.

Hvorfor er det viktig å kalkulere?

Det man oppnår ved å kalkulere er oversikt og trygget. Mange har enkle løsninger på kalkulasjonen av et byggeprosjekt eller en småjobb. Det kan være å gjøre en kjapp beregning i hodet basert på erfaring med lignende jobber eller et enkelt oppsett på papir. Da denne type kalkulasjon kan gi god fortjeneste og lønnsomhet for bedriften er den lite oversiktlig. Hvis man bommer på beregningen, kan det få store konsekvenser.

Viktigheten av god kalkulasjon vokser med prosjektets størrelse. Marginer til fortjeneste kan fort bli spist opp hvis du ikke tar høyde for uventede utfordringer eller hindringer. Har du da grove og enkle beregninger, vil det være vanskeligere å se hvor det gikk galt.

En annen ting du må tenke på ved kalkulering av bygg- og anleggsprosjekter er prosjektregnskapet. For bygg- og anleggsvirksomheter er det pålagt og føre prosjektregnskap når prosjektet går over en viss sum eller tid. Kalkuleringen legger grunnlaget og påvirker resultatet og kvaliteten i regnskapet.

Kalkyler

En kalkyle er et standard oppsett som brukes ved kalkulasjon for å finne et gitt resultat. Ofte vil kalkulasjon av prosjekter eller mindre jobber bestå av en flere forskjellige kalkyler for å finne et sluttresultat. Dette vil gi en høyere grad av forståelse av hva som ligger til grunn. Man skiller ofte kalkylene på innkjøp, merkost, selvkost og salgspris.

Ved kalkulasjon kan man bruke forskjellige kalkuleringsmetoder. Metodene brukes til å komme frem til ønskede resultater i kalkuleringsprosessen og består ofte av flere kalkyler. To metoder som ofte er brukt er selvkost- og bidragsmetoden.

Selvkostmetoden

Med selvkostmetoden tar du utgangpunkt i å finne total kostnad for bedriften ved levering av et produkt eller tjeneste. Da må både direkte- og indirekte kostnader inkluderes. Når du har den totale kostnaden, bedriftens selvkost, legger du på fortjenesten du trenger for å finne salgsprisen.

Bidragsmetoden

Bidragsmetoden er det mest brukte for å finne lønnsomheten til en bedrift. Ved kalkulasjon av bygg- og anleggstjenester gir denne metoden god oversikt på hvilken dekningsgrad du har på prosjektet. Dekningsgraden er overskuddet du sitter igjen med i prosent og skal dekke de indirekte faste kostnadene som bedriften har.

For å finne dekningsgraden, må vi først finne ut dekningsbidraget. Dekningsbidraget er prisen du tar for tjenesten minus de direkte kostnadene.

Dekningsgrad = Dekningsbidrag * 100/salgspris

Dekningsgraden vises i prosent og gir deg tilbakemelding på hvor mange prosent du sitter igjen med av hver krone som omsettes. Dekningsgraden skal dekke faste kostnader og overskudd.

Direkte- og indirekte kostnader

Kostnadene som skal innberegnes ved kalkulasjon kan deles opp i to forskjellige kostnadstyper, direkte- og indirekte kostnader.

Direktekostnader

Dette er kostnader som oppstår som følge av levering av et prosjekt. Kostnadene kan også kalles variable kostnader. Det vil omfatte materialkostnader, lønnskostnader, kostnader til underentreprenører og andre direkte kostnader som vil påløpe ved gjennomførelse av prosjektet.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er faste kostnader som bedriften har løpende uavhengig av prosjekter som gjennomføres. Dette kan for eksempel være administrasjon, lagerhold, distribusjon, vedlikehold osv. Dekningen for de indirekte kostnadene må beregnes ut ifra hvor kostnadsbærende prosjektet er for bedriften.

Hvordan sette prisen?

Når du skal sette prisen på et produkt eller en tjeneste er det flere faktorer som du må ta hensyn til. Hovedsakelig er det tre forskjellig former for prissetting.

Kostnadsorientert

Kostnadsorientert prissetting er prisen du må ta for å dekke kostnadene. Det gjelder både direkte kostnader knyttet til prosjektet, og indirekte kostnader.

Konkurranseorientert

Konkurranseorientert prissetting er prisen dine konkurrenter tar. Denne prisen vil som regel ligge i området mellom den kostnad- og markedsorienterte prissettingen.

Markedsorientert

Markedsorientert prissetting er hva kunden er villig til å betale og den høyeste prisen du kan forlange.

Oppnå bedre kalkulasjon

Et enkelt tiltak du kan gjøre for å oppnå bedre kalkulasjon, er å bruke et kalkulasjonsprogram tilpasset bygg- og anleggsvirksomhet. Da vil du kunne samle all informasjon på ett sted slik at det blir enklere å se helheten. Med alt samlet vil du kunne teste ut kalkylene mot forskjellige endringer som kan oppstå underveis i et prosjekt. Det gir deg større trygghet på om kalkulasjonen er god eller om det må gjøres endringer.

Vi i Cordel mener at et godt kalkulasjonsprogram også skal gi deg muligheten til gjenbruk av kalkyler. Har du et prosjekt som gikk bra kan du hente inn disse kalkylene i fremtidige prosjekter. Da har du et godt utgangpunkt å jobbe ut ifra, slik at kalkulasjonsprosessen på fremtidige jobber går raskere.

Å bruke et kalkulasjonsprogram vil fortsatt kreve fagkunnskap fra deg som bruker, men prosessen vil kunne gjøres mer effektivt. Kalkulasjon av et bygg eller et mindre prosjekt krever innsats, men arbeidet som legges ned vil gi et bedre utgangpunkt for en sunn økonomi i bedriften.

 

Relaterte artikler